Privacyverklaring

  • WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

TRAILS BVBA hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil TRAILS BVBA u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons onze website en onze applicaties verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door TRAILS BVBA.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van TRAILS BVBA.

 

  • WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

 

Onze website https://www.wildwater.be is een initiatief van:

TRAILS BVBA (Wild Water Diving Holidays)

KOUTERBAAN 15B
1745 OPWIJK
België

Btw-nummer: BE 0869.902.433
E-mail: info@wildwater.be
Tel: +32(0)52/35.38.75

 

  • WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT? 

TRAILS BVBA verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door TRAILS BVBA:

-              Identificatiegegevens

-              Financiële bijzonderheden

-              Persoonlijke kenmerken

-              Fysieke gegevens

-              Leefgewoonten

-              Psychische gegevens

-              Samenstelling van het gezin

-              Vrijetijdsbesteding en interesses

-              Lidmaatschappen

-              Gerechtelijke gegevens

-              Consumptiegewoonten

-              Gegevens omtrent opleiding en vorming

-              Rijksregisternummer en identificatienummer van de sociale zekerheid

-              Raciale of etnische gegevens

-              Gegevens over het seksuele leven

-              Filosofische of religieuze overtuigingen

-              Beeldopnamen

 

  • VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

TRAILS BVBA verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website, het contactformulier, offertes aanvraagt, onze online dienstverlening gebruikt of boekingen maakt.

Invullen van gegevens op het contactformulier.

Voor het verkrijgen van een offerte of extra informatie, voor het maken van een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. Info voor thuisblijvers kan ook door ons opgevraagd worden. Je informeert de thuisblijvers zelf en wij houden hun gegevens bij en gebruiken deze enkel in geval van een calamiteit.

Gegevensverwerking is essentieel voor onze werking, onze website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

-              Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

-              Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

-              Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de website, Facebook pagina, Instagram of You Tube pagina van TRAILS BVBA worden er enkel gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons onze website en applicaties te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website of applicaties van TRAILS BVBA bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan TRAILS BVBA en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt TRAILS BVBA zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden in principe enkel verwerkt voor intern gebruik binnen TRAILS BVBA. In bepaalde gevallen kan het echter nodig zijn om je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of andere derden die de reisproducten en diensten, gereserveerd bij ons, gaan uitvoeren voor u. We kunnen u geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derden voor commerciële exploitatie zonder uw expliciete toestemming.

Indien je internationaal reist, kunnen wij verplicht worden dat persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.

TRAILS BVBA heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

  • WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

 

1.          GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

TRAILS BVBA verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

-              Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.

-              Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

-              Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal TRAILS BVBA onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

2.          RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van TRAILS BVBA uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer TRAILS BVBA uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal TRAILS BVBA hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar INFO@WILDWATER.BE

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan TRAILS BVBA. TRAILS BVBA zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

-              Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;

-              Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

-              Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

-              Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

-              Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

TRAILS BVBA beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 

3.          RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

-              Gedurende de periode die TRAILS BVBA nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

-              Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

-              Wanneer TRAILS BVBA de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

-              Gedurende de periode die TRAILS BVBA nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. TRAILS BVBA staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij TRAILS BVBA dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal TRAILS BVBA hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar INFO@WILDWATER.BE

4.          RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Gebruiker heeft het recht om de aan TRAILS BVBA verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal TRAILS BVBA hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar INFO@WILDWATER.BE

5.          RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door TRAILS BVBA bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal TRAILS BVBA hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar INFO@WILDWATER.BE